Whistleblowing

Pravidla pro přijímání oznámení na základě Etické linky – Ochrany oznamovatelů společnosti FRISÖR KLIER správní s.r.o.

Co je to whistleblowing?

Whistleblowing je oznámení o nekalém jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem, nebo naplňuje znaky trestného činu či přestupku.

Příklady nekalého jednání: korupce - úplatkářství u veřejných zakázek, porušování předpisů o bezpečnosti a označování výrobků, nedostatečná ochrana veřejného zdraví, zneužití pravomocí, střet zájmů, neoprávněné nakládání s odpady zlé životní podmínky zvířat, neoprávněné použití veřejných prostředků a majetku, ignorace ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů, porušování principů poskytování finančních služeb a praní špinavých peněz, postup či jednání ohrožující zdraví nebo životní prostřední a činnosti sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání.

Pokud nekalé jednání dosahuje intenzity trestného činu, je vhodné a v případě taxativně vymezených trestných činů (§367 a § 368 trestního zákoníku) je povinnost podat trestní oznámení.

Osoba pověřená příjmem a zpracováním oznámení musí být schopna identifikovat, zda se jedná o přestupek, trestný čin, nebo nekalé jednání podle směrnice o whistleblowingu.

Kdo je oznamovatel?

Oznamovateli protiprávního jednání mohou být současní i bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisti, živnostníci, akcionáři, představitelé dozorčí rady, zhotovitelé, dodavatelé nebo jejich zaměstnanci. Tedy jakákoliv fyzická osoba se vztahem k firmě.

Co mohu oznámit?

Může se jednat například o zpronevěření peněz, krácení daní, úplatkářství u veřejných zakázek, korupci, střet zájmů nebo zneužití pravomocí. Oznámit také můžete zlé životní podmínky zvířat, nebo neoprávněné nakládání s odpady.

Mlčenlivost a ochrana

Oznamovatel musí být chráněn před odvetnými opatřeními, jako je propuštění, nepovýšení, šikana nebo převedení na jinou pozici. Příjemcem a zpracovatelem oznámení tedy nemůže být osoba, která má vliv na pracovní pozici oznamovatele.

 

Ve společnosti FRISÖR KLIER správní s.r.o. byla pověřenou osobou za přijímání oznámení pověřená Monika Nedorostová.

Jak lze oznámení podat?

Oznámení je možné písemně, telefonicky, osobně i přes webové stránky společnosti

 • Písemně
  - emailová adresa pro zaslání oznámení je: etickalinka@klier.cz
  - poštovní adresa je FRISÖR KLIER správní s.r.o., k rukám Monika Nedorostová, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
 • Telefonicky
  - telefonní číslo je 602 668 578
 • Osobně
  - na adrese FRISÖR KLIER správní s.r.o, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3. Provozní doba 08:00 – 15:00, každé pondělí a středa.
 • Webové stránky společnosti
  - na webové adrese www.klier.cz

Oznamovatel musí být do 7 dnů informován o přijetí oznámení a získá právo znát závěry šetření do 30 dnů od oznámení.

Oznámení může být i anonymní. Systém je nastaven tak, že chrání oznamovatele před odvetnými opatřeními.